АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЕКТ СТАТУТУ НСПУ

 

розроблений юридичною групою на чолі з членом Ради (за Законом – Правління) НСПУ,головою Київської обласної організації НСПУ Анатолієм Гаєм.

 

ПОЯСНЕННЯ:

 

Подане світлим шрифтом – діючі статті  та  пункти статей Статуту НСПУ, що не потребують редагування.

Виділене півжирним – конкретні пропозиції щодо змін у діючі статті Статуту НСПУ, нові статті чи пункти статей нової редакції Статуту  НСПУ, які запропонувала робоча група та обговорило і схвалило з доповненнями Правління Київської обласної організації НСПУ 12.04.2013 р.

                                          І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.   Національна спілка письменників України (надалі  НСПУ)  – Національна Всеукраїнська творча спілка як суб'єкт творчої діяльності, що об'єднує за професійними інтересами українських письменників.

Діяльність НСПУ поширюється на всю територію України.

1.2. НСПУ здійснює свою діяльність на основі Декларації прав людини, Конституції України, Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", чинно­го законодавства, цього Статуту, інших нормативних актів, що регулюють діяльність творчих спілок.

1.3.   На засадах рівноправного партнерства НСПУ співпра­цює з державними установами, підприємствами і організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями, творчими спілками, фондами, фізичними особами  в Україні та за кордоном.

1.4.   НСПУ сповідує принцип рівності всіх своїх членів неза­лежно від їхніх мистецьких творчих уподобань, політичної, національної чи релігійної приналежності.

1.5.   Юридична адреса НСПУ: 01024, м. Київ, вул. Банкова, 2.

 

                        II.    МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1.   Основною метою діяльності НСПУ є сприяння профе­сійній діяльності письменників України, захист їхніх авторських та громадянських прав; відстоювання честі, гідності, доброго імені літератора, охорона його творчих і соціальних інтересів, його творчої спадщини у державних органах, громадських орга­нізаціях, а також у судах; боротьба з утисками творчої свободи письменників, проти переслідування їх за політичні, національ­ні, релігійні переконання, за дотримання тих чи інших творчих, естетичних принципів.

2.2.   НСПУ піклується про освоєння, збереження і поширення надбань української літератури і мистецтва, а також набутків літе­ратури і мистецтва інших етносів України, сприяє перекладові тво­рів української літератури іншими мовами і перекладові творів літе­ратури інших народів українською мовою. НСПУ сприяє розвитко­ві й захистові української мови, збереженню духовної спадщини минулого.

2.3. НСПУ може співпрацювати на договірних засадах з письменницькими організаціями, що діють за межами України, здійснювати прямі міжнародні зв’язки із зарубіжними організа­ціями та асоціаціями письменників.

НСПУ здійснює свою міжнародну діяльність на основі між­народних договорів України, Закону "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", інших законів України. НСПУ може безпосередньо здійснювати діяльність за межами України в інтересах держави та Спілки.

2.4. НСПУ в рамках чинного законодавства бере участь у гро­мадсько-політичному житті України.  НСПУ відстоює принципи демократії, свободи слова, совісті, політичних поглядів і творчих методів, вважає, що свобода творчості несумісна з адміністра­тивним втручанням держави чи будь-якої політичної партії у справи НСПУ.

2.5. НСПУ в установленому порядку видає газети, журнали, інформаційні матеріали, здійснює видавничу діяльність через власні видавництва, може займатися спільною видавничою діяль­ністю з зарубіжними українськими літераторами, зарубіжними видавництвами і видавничими фірмами, а також фондами і орга­нізаціями, пропагує у різних формах творчі надбання української літератури, співпрацює із засобами масової інформації.

2.6. НСПУ проводить творчі семінари, конференції, симпозі­уми, літературні свята, фестивалі, ювілейні, громадсько-по­літичні заходи, міжнародні зустрічі письменників з метою розвитку культурного співробітництва, духовного взаємозбага­чення народів.

2.7. НСПУ може входити у встановленому порядку до інших громадських організацій, кооперуватися з творчими спілками з метою здійснення своїх статутних цілей.

2.8. НСПУ вважає одним із своїх головних завдань плекання талантів, поповнення своїх рядів молодою творчою зміною, дбає про її творчу і соціальну захищеність. З цією метою НСПУ проводить регіональні семінари та Всеукраїнську нараду молодих літераторів; бере під свій правовий, творчий і моральний захист молодіжні літературні асоціації та об’єднання на території України, що виявляють бажання співпрацювати зі Спілкою.

2.9.  НСПУ оголошує творчі конкурси, засновує і присуджує літературні премії, висуває своїх кандидатів  на відзначення  державними нагородами та почесними званнями, на здобуття премій в установленому порядку.

2.10.  НСПУ входить з пропозиціями до органів державної влади і управління України з питань своєї діяльності, може брати участь у виробленні законопроектів, розробленні та реалізації  загальнодержавних програм національно-культурного розвитку,  інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходів.

2.11. НСПУ є власником розміщених на території України майна, майнових комплексів та об'єктів нерухомості, інших матеріальних і фінансових ресурсів, підприємств і друкованих органів Спілки письменників України, які вона мала станом на 24 серпня 1991 року як республіканська організація згідно зі Стату­том колишньої Спілки письменників СРСР.  

             

                                               III.   ЧЛЕНСТВО В НСПУ

 

3.1.   НСПУ ґрунтується на засадах індивідуального членства, Закону України "Про професійних творчих працівників та твор­чі спілки" за територіальним принципом.

3.2.   Членом НСПУ може бути професійний письменник, який досягнув 18-річного віку, автор написаних і надрукованих в Україні або за її межами чи поставлених на сцені, на радіо, телебаченні, кіно літературних творів, які мають самостійну художню цінність; опублікованих літературно-критичних статей, праць і дослі­джень, що відзначаються ґрунтовністю мистецького аналізу й глибиною естетичної думки; літературних перекладів творів українських письменників мовами світу і зарубіжної художньої літератури українською мовою.

3.3. Член НСПУ може бути членом інших творчих спілок, діяль­ність яких не спрямована проти НСПУ.

3.4. Прийом до НСПУ здійснює Приймальна комісія НСПУ індивіду­ально згідно з розробленими і прийнятими Правлінням НСПУ та затвердженими з’їздом (конференцією, загальними зборами) чи Правлінням НСПУ з наступним затвердженням  з’їздом (конференцією, загальними зборами) НСПУ Положенням Приймальної комісії НСПУ і Положенням про прийом до НСПУ

3.5. Рішення Приймальної комісії НСПУ затверджує Правління НСПУ. Рішення Приймальної комісії НСПУ та Правління НСПУ вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше 2/3 їхніх  членів.

3.6. Лауреати українсько-німецької молодіжної літературної премії ім. Олеся Гончара в усіх номінаціях, премії Василя Симоненка за кращу першу поетичну книжку та  учасники Всеукраїнської наради молодих літераторів, які мають не менше однієї виданої книги високого художнього рівня і одержали рекомендацію керівництва наради, мають рекомендації трьох письменників, які є членами НСПУ не менше 3-х років, та рекомендацію обласної (територіальної) організації НСПУ за місцем їхнього постійного проживання,  приймаються до НСПУ позачергово за спрощеною процедурою (без розгляду Приймальною комісією НСПУ).

3.8. Членам НСПУ видається членський квиток встановленого зразка.

3.9. До НСПУ можуть бути прийняті письменники, які живуть в Укра­їні і творять літературу українською мовою та мовами національних меншин, що меш­кають в Україні.

3.10. До НСПУ можуть бути прийняті як почесні члени письменни­ки, які живуть за межами України і пишуть українською мовою або здійснюють переклади творів українських письменників іноземними мовами чи іноземних письменників українською мовою.

3.11. Член НСПУ має право:

- обирати і бути обраним делегатом з’їздуписьменників (загальних зборів, конференції);

- вибирати керівні органи НСПУ та обласних (територіальних) організацій НСПУ і бути обраним до них;

- рекомендувати до вступу в НСПУ інших літераторів після трьох років перебування в НСПУ;

- вносити пропозиції, висловлювати і відстоювати свою думку з усіх питань, пов'язаних з діяльністю НСПУ;

- отримувати всі відомості, пов'язані з діяльністю НСПУ і її виконавчих органів;

- користуватися матеріальною підтримкою НСПУ;

- встановлювати прямі зв'язки з видавництвами зарубіжних країн;

- утворювати різні творчі асоціації та об'єднання, що діють у межах даного Статуту;

- апелювати до голови, Секретаріату, Президії, Правління та з’їзду (загальних зборів, конференції)  НСПУ а також до суду у тих випадках, коли порушуються чинне законодавство про творчі спілки, Статут НСПУ, право на свободу творчості, свободу друку та свободу слова.

3.12. Членам НСПУ, які здійснили вагомий внесок у розвиток націо­нальної культури, літератури та мистецтва, можуть встановлю­ватися державні стипендії відповідно до законодавства України;

3.13. НСПУ для забезпечення умов для творчої діяльності письмен­ників порушує перед органами виконавчої влади питання про надання окремої кімнати (кабінету) або додаткової житлової площі розміром не менш як 20 кв. м, що оплачується в оди­нарному розмірі відповідно до чинного законодавства;

3.14. Членам НСПУ гарантується додатковий соціальний захист. Вони можуть одержувати фінансову та іншу матеріальну допо­могу, доплату до пенсій, користуватися закладами охорони здоров'я Спілки, будинками творчості, будинками-інтернатами (пансіонатами) для людей похилого віку та інвалідів згідно зі  статутними положеннями, матеріальними і фінансовими можливостями НСПУ, відповідно до чинного законодавства.

3.15. Член НСПУ зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Закону України "Про професійних твор­чих працівників та творчі спілки", Статуту НСПУ, загально­людських принципів моралі, професійної честі й письмен­ницької етики;

- брати участь у творчому, культурному та громадсько-політич­ному житті організації, сприяти вирішенню завдань НСПУ;

- систематично платити щорічні членські внески. Після неспла­ти письменником членських внесків протягом двох років обласна (територіальна) організація Спілки повинна ставити питання про його членство в НСПУ.

3.16. Кожен член НСПУ сплачує вступний внесок і щорічні членські внески (суму визначає Правління НСПУ). Щорічні членські внески залишаються у розпорядженні обласних (територіальних) організацій НСПУ.

3.17. Розгляд заяв претендентів на членство в НСПУ, надання рекомендації загальними  зборами письменників у члени НСПУ, підготовка відповідної документації, а також наступне членство в НСПУ здійснюються в обласній (територіальній) організації НСПУ за місцем реєстрації члена НСПУ згідно з чинним законодавством України про реєстрацію громадян.

3.18. Член НСПУ про свій переїзд до іншої області чи іншої кра­їни письмово повідомляє керівника обласної (територіальної) письменницької організації, а той – відділ кадрів центрального апарату НСПУ

3.19. Членство в НСПУ може бути припинене:

–  за власним бажанням письменника та його письмовою заявою;

– за несплату членських внесків;

– за грубе порушення вимог цього Статуту;

– за аморальні вчинки.

3.20. Недопустиме членство в НСПУ осіб, які ведуть антиконституційну діяльність, спрямовану на лікві­дацію державної незалежності України чи незаконну ліквідацію  НСПУ.

3.21. Рішення про виключення зі Спілки приймає Правління НСПУ за поданням обласної (територіальної) орга­нізації.

3.22. Рішення Правління НСПУ про виключення з членів НСПУ може бути скасоване з’їздом (загальними зборами, конференцією) письменників України або судом.

 

   IV.            ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НСПУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

4.1. В основу організаційної будови НСПУ покладено прин­цип виборності і колегіальності всіх органів від низу до верху, їх періодичної звітності перед членами НСПУ.

4.2. Органами управління НСПУ є:

а)    З'їзд (загальні збори, конференція);

б)   Правління; 

в)    Президія;

г)    Секретаріат;

д)   Голова НСПУ;

е)    Ревізійна комісія.

4.3. Вищим органом Національної спілки письменників Укра­їни є з'їзд (загальні збори, конференція), які скликаються Правлінням НСПУ не рідше одного разу на п’ять років.

4.4. У з'їзді (загальних зборах, конференції) беруть участь делегати від обласних (територіальних) організацій НСПУ. Норму представництва на з’їзд і порядок виборів делегатів визначає Правління НСПУ.

4.5. З’їзд (загальні збори, конференція) вважаються легітимними, коли в них беруть участь дві третини обраних делегатів. Письменники, що присутні на з’їзді (загальних зборах, конференції), але не були обрані їх делегатами, мають право дорадчого голосу.

4.6. З'їзд письменників України:

а) приймає, змінює або доповнює Статут НСПУ;

б) обговорює найважливіші питання розвитку літератури, діяльності НСПУ, участі письменників у літературному і гро­мадському житті та визначає перспективні напрями роботи НСПУ;

в) заслуховує, обговорює і затверджує звіти Правління і Ревізійної комісії НСПУ, інших підрозділів НСПУ, створених НСПУ, оцінює роботу НСПУ, її виконав­чих і виборних органів;

г) відчужує належне НСПУ майно;

д) обирає таємним голосуванням  на альтернативній основі голову НСПУ терміном на п'ять років. Обраним вважається той, за кого подано більше полови­ни голосів присутніх на легітимному з’їзді делегатів. Якщо жоден із претендентів не набрав такої кількості голосів, проводитьсяповторне голосування  з двох кандидатів, що набрали найбільше голосів. При рівній кількості голосів «За» і «Проти» вирішальним є голос голови Лічильної комісії.

Перебування особи на посаді голови НСПУ не повинно пере­вищувати двох термінів підряд;

е)   затверджує простою більшістю голосів Правління НСПУ в кількості не більше 65 осіб. До Правління НСПУ входять секретарі НСПУ + голови обласних (територіальних) організацій НСПУ, + по 1 члену від 100 членів організацій, які мають більше 100 членів, обраних на загальних зборах своїх організацій, + видатні і активні письменники.

Новооб­раного голову обласної (територіальної) організації НСПУ кооптують до складу Правління НСПУ замість переобраного керівника письменницької організації;

є) обирає Ревізійну комісію НСПУ, яка обирає зі свого складу  голову і подає на затвердження Правлінням НСПУ;

ж) приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію НСПУ, яке набуває чинності за наявності кваліфікованої більшості поданих голосів (двох третин делегатів);

з)  оновлює, як правило, не менше як на третину всі виборні органи Спілки. Кількісний склад виборних органів та форма голосування з обговорюваних питань визначаються з'їздом. Рішення по пунктах 4.6 г), д) цього Статуту приймаються таємним голосуванням.

4.7. Позачерговий з'їзд може бути скликаний:

–  за рішенням Правління НСПУ;

– на вимогу  не менш як однієї третини членів НСПУ:

– на вимогу  не менш як однієї третини обласних (територіальних) організацій НСПУ.

4.8. При скликанні позачергового з'їзду з ініціативи членів НСПУ або обласних (територіальних) організацій НСПУ ініціативна група членів НСПУ звертаєть­ся до Правління  НСПУ, реєструючи у Президії НСПУ письмові заяви або протоколи загальних зборів обласних (територіальних) організацій НСПУ з вимогою про скликання позачергового з'їзду НСПУ.  

4.9. Після підтвердження автентичності підпи­сів і правочинності протоколів зборів обласних (територіальних) організацій Правління НСПУприймає рішення про час і місце проведення позачергового з'їзду та норму представництва.

4.10. Рішен­ня позачергового з'їзду щодо переобрання або підтвердження повнова­жень керівних органів НСПУ є дійсними до наступного з’їзду.

4.11. Кількісний склад виборних органів та форма голосування з обговорюваних питань визначаються з'їздом (конференцією, загальними зборами) НСПУ. Рішення  приймаються простою більшістю голосів. крім рішення про ліквідацію НСПУ, де потрібно 2/3 голосів делегатів. Рішення по пунктах 4.6 г), д) цього Статуту приймаються таємним голосуванням.

4.12. Загальні збори НСПУ можуть бути скликані в разі необхідно­сті згідно з рішенням Правління НСПУ або третини обласних (територіальних) організацій Спілки чи членів НСПУ з обраних за затвердженою Правлінням НСПУ квотою  від обла­сних (територіальних) письменницьких організацій членів НСПУ, і мають повно­важення з'їзду. Рішення загальних зборів приймаються про­стою більшістю голосів.

4.13. Конференція НСПУ скликається з числа членів Правління НСПУ та повноважних представників обла­сних (територіальних) письменницьких організацій за затвердженою Правлінням НСПУ квотою. У період між з'їздами конфе­ренція розглядає актуальні проблеми літературного процесу і діяльності НСПУ. Конференція НСПУ скликається в разі потре­би згідно з рішенням Правління НСПУ. Рішення конференції прий­маються простою більшістю голосів.

4.14. У період між з’їздами (загальними зборами, конференціями) вищим органом НСПУ є Правління НСПУ.

Правління Спілки:

а)  розглядає і розв'язує найважливіші питання діяльності НСПУ, за винятком тих, що належать до компетенції з'їзду (загальних зборів, конференції);

б) скликає позачерговий з'їзд, загальні збори або конференцію НСПУ з власної ініціативи чи на вимогу не менш як однієї третини  членів НСПУ або обласних (територіальних) організацій НСПУ;

в)  затверджує кошторис НСПУ;

г)   затверджує або скасовує рішення Приймальної комісії НСПУ про прийом  у члени НСПУ і виключає з числа членів НСПУ за поданням обласних (територіальних) організацій НСПУ;

д)  затверджує рішення зборів АР Крим, обласних, міських, районних, первинних організацій НСПУ про їх створення та ліквідацію, а також з власної ініціативи ліквідовує їх у випадку порушення ними Закону  України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" і Статуту НСПУ.

 е) обирає  робочу Президію НСПУ, яка реалізує на прак­тиці рішення і завдання з'їзду (загальних зборів, конференції, Правління) НСПУ; заступника голови НСПУ; секре­тарів НСПУ; голову Правління ДУМ (Літфонду) НСПУ.

є)   у виняткових випадках, після обговорення в усіх обласних (територіальних) організаціях та прийняття ними з цього приводу відповідних письмових рішень, з подальшим затвердженням на з'їзді (загальних зборах, конференції)  НСПУ вносить зміни і доповнення до Статуту НСПУ;

ж) у виняткових випадках, після обговорення в усіх обласних (територіальних) організаціях та прийняття ними з цього приводу відповідних письмових рішень, приймає рішення  про відчуження майна НСПУ;

з ) вирішує питання про вступ  НСПУ у всеукраїнські й  міжнародні письмен­ницькі  та інші організації, а також вихід з них.

4.15. Правління НСПУ скликається на засідання двічі на рік. Засідання вважається легітимним, коли в ньому взяло участь не менше двох третин його членів. Рішення Правління НСПУ приймаються простою більшістю голосів учасників легітимного засідання Правління. При прийнятті рішень по ст. 3.5, пунктах в), г), д), є),  ж) ст.  4.12 Статуту НСПУ  рішення приймаються таємним голосуванням.

4.16. У період  між засіданнями Правління НСПУ поточною  діяльністю творчої спілки керує Президія НСПУ на чолі з головою НСПУ у складі заступника голови НСПУ, секретарів НСПУ, голови правління ДУМ (чи Літфонду), яка збирається на свої засідання відповідно до потреб.

4.17.  Голова НСПУ:

- керує поточною діяльністю  НСПУ відповідно до законодавства України та Статуту НСПУ;

- представляє Спілку в законодавчих і виконавчих органах України, у стосунках з громадськими і творчими організація­ми України, а також у взаємовідносинах із спорідненими організаціями інших держав;

 - здійснює координацію роботи Правління, Президії та Секретаріату Спілки;

- виносить на затвердження Правлінням НСПУ штатний розклад з обгрунтуванням видатків по ньому, кількісний і персональний склад Президії та Секретаріату;

- керує роботою Президії та Секретаріату;

- має право першого підпису, відкриває рахунки в установах банку;

- видає накази про прийняття на роботу та звільнення співробітників апарату Спілки згідно із затвердженим Правлінням НСПУ штатним розписом;

- призначає на посади керівників підрозділів та організацій, безпосередньо підпорядкованих НСПУ;

- у межах затвердженого штатного розкладу за письмовим поданням голів територіальних осередків приймає на постійну роботу та звільняє з роботи виборних і прийнятих головами територіальних осередків штатних працівників;

- після відповідного рішення Правління НСПУ підписує угоди про оренду приміщень НСПУ;

- підписує після відповідного рішення з’їзду (загальних зборів, конференції) чи Правління НСПУ документи про відчуження нерухомого майна Спілки.

4.18. Голова НСПУ має право призупинити рішення зборів та інших органів управління, посадових осіб, організацій НСПУ у разі порушення ними чинного законодавства, Статуту НСПУ, статутів і положень організацій та структурних підроз­ділів Спілки до розгляду питання Правлінням НСПУ, а при незгоді з рішенням Правління НСПУ – до розгляду питання з’їздом (загальними зборами, конференцією) чи в судовому порядку.

4.19. В разі відсутності голови НСПУ його функції виконує заступ­ник голови або призначений наказом секретар НСПУ. Голова НСПУ вправі відмінити прийняті цими посадовими особами у його відсутність рішення.

4.20. Керівники і члени керівних органів Спілки та структурних підрозділів, голова і члени Ревізійної комісії не можуть одноча­сно входити до складу альтернативних до Спілки організацій та підприємств незалежно від форми власності та виду діяльності. Член керівних органів НСПУ та її структурних підрозділів не має права використовувати матеріальну базу Спілки для засну­вання та поточної особистої приватної діяльності, створення особистих приватних підприємств та їх утримання за рахунок коштів Спілки.

4.21. Обласні (територіальні) організації НСПУ створюються групою  професійних творчих працівників – членів НСПУ у складі не менш як 20 осіб, об’єднаних за територіальним принципом, які досягли віку 18 років, на установчих зборах. Вони здійснюють статутні завдання НСПУ на терені свого регіону; функціонують на засадах самоуправління при підтримці їх організаційно-творчої, фінансово-господарської діяльності з боку Секретаріату, Президії та Правління Спілки, місцевих органів влади.

4.22. Рішення установчих зборів обласних та інших місцевих і первинних організацій НСПУ про їх створення та загальних зборів про їх ліквідацію, а також  їхні Положення затверджуються Правлінням НСПУ та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. З моменту реєстрації територіальний осередок набуває статусу юридичної особи

4.23. Обласні (територіальні) та інші місцеві організації НСПУ у своїй діяль­ності керуються Законом України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", а також Статутом НСПУ та своїми Положеннями,  що не суперечать нормам чинного законодавства.

4.24. Обласні (територіальні) організації НСПУ скликають загальні збори своїх членів не рідше одного разу на рік, а звітно-виборні – не рідше одного разу на три роки.

4.25. Порядок скликання загальних зборів обласних (територіальних) організацій НСПУ визначається Положеннями цих організацій.

4.26. Загальні збори є легітимними за умови участі у них більше половини членів організації.

4.27. Київська міська організація НСПУ для забезпечення легітимності прийнятих рішень  скликає щорічну конференцію делегатів від творчих секцій за встановленою Правлінням Київської міської організації квотою.  У випадку явки та реєстрації більше половини членів організації  проводяться загальні збори Київської міської організації НСПУ.

4.28. Звітно-виборні збори в обласних (територіальних) організаціях НСПУ про­водяться один раз на три роки.

4.29.Обласні (територіальні) організації НСПУ на загальних збо­рах обирають свої керівні органи: голову, Президію, Правліннята Ревізійну комісію орга­нізації;  рішенням загальних зборів, яке приймається індивідуально і шляхом таємного голосування, рекомендують літераторів для вступу до НСПУ, подаючи доку­менти до Приймальної комісії НСПУ.

Перебування особи на посаді голови обласної (територіальної) організації НСПУ не повинно перевищувати трьох термінів підряд.

4.30. Рішення на загальних зборах обласних (територіальних) організацій НСПУ, на загальних зборах (конференції) Київської міської організації НСПУ  приймаються більшістю голосів  присутніх на зборах (конференції) повноважних учасників. У випадку рівної  кількості голосів «За» і «Проти» голос головуючого на зборах є вирішальним.

4.31. Обласні (територіальні) організації  НСПУ можуть створювати свої первинні організації.

4.32. Міські, міськрайонні, районні організації є первинними організаціями обласних (територіальних) організацій  НСПУ. Вони  можуть створюватись без набуття статусу юридичної особи або з набуттям такого статусу. При набутті статусу юридичної особи такі організації проходять установлену законодавством України процедуру державної реєстрації.

4.33. Первинна організація НСПУ утворюється за територіально-виробничим принципом при наявності не менше трьох членів НСПУ, які висловили бажання працювати в ній.

 4.34. Утворення первинної організації  НСПУ оформляється протоколом установчих зборів, погоджується рішенням Правління обласної (територіальної) організації НСПУ та затверджується Правлінням НСПУ.

4.35. Первинні організації НСПУ підконтрольні та підзвітні організації НСПУ вищого рівня.

4.36. Правління НСПУ приймає рішення про ліквідацію обласних (територіальних),  міських, районних та первинних організацій за рішенням їхніх зборів або у випадку порушень ними Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" і Статуту НСПУ. Рішення може бути оскаржене до з’їзду НСПУ або в суді.

4.37Ревізійна комісія НСПУ обирається з’їздом(загальними зборами, кон­ференцією) НСПУ,  організовує свою роботу згідно із розробленим і прийнятим Правлінням НСПУ та затвердженим з’їздом (загальними зборами, кон­ференцією) «Положенням  Ревізійної комісії НСПУ»і звітує перед ними.

4.38. До компетенції Ревізійної комісії НСПУ входить контроль за виконанням цього Статуту, рішень з'їздів (загальних зборів, кон­ференцій) НСПУ, Правління і Президії Спілки, перевірка фінансово-господарської діяльності НСПУ і її голови, Дирекції Управління майном (Літфонду) НСПУ та його підрозділів; у разі необхідності Ревізійна комісія аналізує роботу всіх ланок НСПУ та її органів управління, друкованих органів, видавництв, виносячи результати перевірки на обгово­рення Президії або Правління Спілки.

4.39. Голова Ревізійної комісії НСПУ  і його заступник беруть участь в засіданнях Президії та Правління Спілки, а всі її члени – в роботі з’їзду, загальних зборів, конференцій НСПУ, якщо не обрані делегатами, з правом дорадчого голосу.

4.40. Принцип роботи Ревізійної комісії НСПУ поширюється на ревізійні комісії обласних (територіальних) організацій НСПУ.

4.41. Приймальна комісія НСПУ діє на підставі затвердженого Правлінням НСПУ «Положення Приймальної комісії НСПУ» та «Положення про прийом до НСПУ». Вона готує і розглядає справи кандидатів для прийому в члени НСПУ. Прийом здійснюється шляхом таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, коли за нього подано дві третини голосів від кількості членів легітимного засідання членів Приймальної комісії.

4.42. Рішення Приймальної Комісії НСПУ затверджується Правлінням НСПУ. Рішення Приймальної Комісії НСПУ та Правління НСПУ при розгляді питань щодо прийняття нових членів  НСПУ правочинні, якщо при  розгляді персональних справ присутні 2/3 їхніх  членів.

 

                         V.  ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО, КОШТИ НСПУ

 

5.1. НСПУ є власником майна на території України. Спілка може щорічно одержувати фінансову допомогу з Державного бюджету України. Територіальні організації можуть отримувати фінансову допомогу з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів у встановленому законом порядку.

5.2. НСПУ є юридичною особою, має поточні рахунки в банку, круглу печатку, емблеми, штампи зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуютьсяПравлінням НСПУ. Символіка реєструється в установленому порядку.

5.3. НСПУ може від свого імені на основі чин­ного законодавства набувати майнові та інші немайнові права. У власності, володінні, користуванні, оперативному управлінні, в оренді НСПУ та її організацій і установ можуть бути в установле­ному порядку будинки творчості, будинки, споруди, автотранспорт, обладнання, інвентар, майно видавничого, просвітницького та іншого призначення, грошові кошти, акції, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Спілки.

5.4.  Для організації господарської діяльності підприємств, будинків творчості Спілки, забезпечення виконання статутних завдань Спілки, контролю за станом обліку та ефективним вико­ристанням свого майна Спілка може засновувати Управління майном НСПУ (Управління майном НСПУ – чи треба? Може, передати відновленому Літфонду?пропозиція Віталія Карпенка), що діє відповідно до власного Положення, затвердженого Правлінням НСПУ. Управлінню майном Спілки (чи Літфонду) підпорядковуються створені за кошти НСПУ структурні підрозділи обласних (територіальних) організа­цій, до компетенції яких винесено господарську діяльність.

5.5. Управління майном (чи Літфонд) НСПУ підзвітне голові,  Секретаріату, Президії, Правлінню, з’їзду (загальним зборам, кон­ференції) НСПУ, двічі на рік звітує про свою роботу Правлінню НСПУ. Голова та інші штатні працівники Управління майном (Літфонду) НСПУ у щоденній роботі підпорядковані секретареві НСПУ з економічних питань.

5.6. НСПУ має право у встановленому порядку здійснювати господарську, видавничу, комерційну та іншу не заборонену законом діяльність шляхом створення госпрозрахункових уста­нов і організацій зі статусом юридичної особи. НСПУ має право у порядку, встановленому чинним законодавством, орендувати та здавати в оренду, надавати в оперативне управління та кори­стування власне майно і кошти.

5.7. НСПУ може мати у власності підприємства відповідно до цілей, зазначених у її Статуті, і в порядку, передбаченому чин­ним законодавством.

5.8.  Відчуження нерухомого майна НСПУ проводиться тільки згі­дно з рішенням з'їзду (загальних зборів, конференції) або як виняток рішенням Правління НСПУ, прийнятим у відповідності з пунктом  ж) ст. 4.14 Статуту НСПУ.

5.9.  НСПУ як юридична особа зі своїми рахунками в банку має повну фінансову самостійність, вільно розпоряджається коштами, створює фонди, необхідні для виконання статутних завдань.

5.10.НСПУ не несе відповідальності за майнові зобов'язання обласних (територіальних) та інших місцевих організацій, створених підприємств і організацій, які є юридичними осо­бами, а останні не є відповідальними по майнових зобов'язаннях Правління, Президії, Секретаріату та голови  НСПУ.

5.11. НСПУ, її організації, підприємства, заклади й установи при обкладанні державними і місцевими податками можуть користуватися пільгами у відповідності з чинним законодав­ством.

5.12. Кошти НСПУ становлять:

а)     вступні й щорічні членські внески;

б)    надходження, пожертвування від інших установ, закладів, під­приємств і організацій або осіб, що підтримують діяльність НСПУ;

в)     надходження від зданого в оренду майна, господарської діяльності створених НСПУ підприємств, друкованих органів тощо;

г)     кошти, що надходять від іноземних фірм, спільних із зарубіж­ними партнерами під-приємств, фондів і організацій, спонсо­рів або приватних осіб;

д)фінансування з Державно­го бюджету України, державні дотації;

е)  інші не заборонені чинним законодавством України надходження.

5.13.   Грошові кошти НСПУ враховуються в річному  кошторисі діяльності НСПУ і використовуються на реалізацію загальноукраїнських і регіональних цільових програм, різні форми виплат матеріальної винагороди чи допомоги членам НСПУ та штатним працівникам, на соціальний захист письмен­ників, зокрема молодих і похилого віку, на зміцнення мате­ріально-технічної і спеціальної бази, розвиток видавничої, рекламно-пропагандистської діяльності, благодійні заходи, а також на забезпечення інших напрямів роботи у відповідності зі Статутом НСПУ.

5.14. НСПУ, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звіт­ність в установленому законом порядку.

5.15. У випадку дій чи бездіяльності посадових осіб НСПУ, окремих членів НСПУ, установ, організацій, підприємств усіх форм власності, окремих фізичних осіб, якими порушено чинний Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»  у сфері діяльності НСПУ, діючих на підставі цього Закону Статуту НСПУ і Положень його обласних (територіальних) організацій, кожен член НСПУ має право звернутися за захистом порушуваних прав до голови, Секретаріату, Президії, Правління, загальних зборів, конференції, з’їзду,  правоохоронних органів з вимогою припинити протиправні дії  та притягнути винних у порушенні чинного законодавства до відповідальності.

5.16. Порушення законодавства України про професійних творчих працівників та творчі спілки тягне за собою дисциплі­нарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну від­повідальність згідно із законодавством України.

 

                                VІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

 

6.1. Припинення діяльності НСПУ може здійснюватись шляхом ліквідації або реорганізації.

6.2. Рішення про припинення діяльності НСПУ приймається з’їздом (загальними зборами, кон­ференцією) письменників Українитаємним голосуванням при наявності 2/3 голосів за таке рішення делегатів легітимного з’їзду (загальних зборів, кон­ференції).

6.3. Діяльність НСПУ може бути припинена на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України.

6.4.  У разі припинення діяльності НСПУ питання про кошти і майно НСПУ вирішує ліквідаційна комісія, яку утворює з’їзд (загальні збори, конференція)  з числа членів НСПУ.

6.5. У разі ліквідації НСПУ майно передається організації-правонаступнику,  а коли вона відсутня, – реалізується в установленому законом порядку. Кошти, одержані від реалізації майна, можуть бути використані лише на цілі, пов’язані з розвитком відповідної галузі культури та мистецтва.

 

                   

Додаткова інформація